EQUIP HUMÀ


L’equip humà de la Fundació Catalunya-Amèrica està format per un grup entusiasta de col·laboradores i col·laboradors que desenvolupen tasques de tipus cultural, restauració i manteniment.

Per tal de vetllar que s’acompleixin els fins fundacionals i per a cohesionar al grup humà, la Fundació està recolzada per un Patronat, el qual està composat per les següents persones:

Jaume Aymar i Ragolta, president

Francisco Javier Bustamante Enríquez, secretari

Anna Casas Gilberga, tresorera

Ariadna Baulenas i Pubill, vocal

Albert López-Vivanco, vocal

Joan Garcia i Targa, vocal